1. Εισαγωγή

1.1. Η ιστοσελίδα https://mamaserra.gr/ είναι ο «Δικτυακός Τόπος» και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, το οποίο δημιούργησε, διαχειρίζεται και συντηρεί η ελληνική εταιρεία με την επωνυμία « ΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ Ο.Ε. » , η οποία εδρεύει στον Νέο Σκοπό Σερρών  τηλ. 2321 321168 , e-mail [email protected] , όπως νομίμως εκπροσωπείται, (εφεξής « η Εταιρεία »).

1.2. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και η πραγματοποίηση αγορών μέσω αυτού διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα mamaserra.gr , διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις του, καθώς κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος mamaserra.gr, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του, χωρίς να μπορεί να επικαλεστεί άγνοια αυτών. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή μέσω αυτού.

1.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δε ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάρτησης των αναθεωρημένων όρων χρήσης του συνιστά δεσμευτική αποδοχή αυτών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση δεν καταλαμβάνει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες.

1.4. «Χρήστης» της ιστοσελίδας μας θεωρείται όποιος την επισκέπτεται με σκοπό την αγορά προϊόντος/ων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα mamaserra.gr , καθώς και όποιος περιηγείται στην ιστοσελίδα ως επισκέπτης.

1.5. «Πελάτης» του ηλεκτρονικού καταστήματος mamaserra.gr , χαρακτηρίζεται όποιος προχωρεί σε εγγραφή προκειμένου να ολοκληρώσει μία παραγγελία και να προχωρήσει σε αγορά, καθώς και όποιος προχωρεί σε παραγγελία χωρίς εγγραφή, δηλαδή ως «Επισκέπτης» .

1.6. Η Εταιρεία επιθυμεί να γνωρίζετε με άμεσο, απλό και σαφή τρόπο τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ο σεβασμός των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι πρωτίστως ηθική μας υποχρέωση κι όχι μόνο νομική και τυγχάνει σε πλήρη συμμόρφωση με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γνωστό ως GDPR, καθώς και της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

1.7. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δε θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

2.1. H Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα mamaserra.gr , για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιγράφονται σε αυτό, την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν στις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες, αλλά και την ίδια την Εταιρεία. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.

2.2. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των παρεχόμενων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώρησή τους. Ωστόσο, για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 2321 321168 ή στο e-mail [email protected]

3. Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α) εκτός από τα έξοδα αποστολής.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει οποτεδήποτε τις τιμές των προϊόντων της, δεσμεύεται, ωστόσο, να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν στο site κατά τη στιγμή της παραγγελία σας.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη, εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας και τιμολογούνται στο τέλος αυτής, επιπλέον της τιμής των επιλεχθέντων προϊόντων.

4. Ιατρικές Πληροφορίες – Συμβουλές

To παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποκαθιστά και δε διαδραματίζει ρόλο επαγγελματία υγείας. Oι πληροφορίες για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αποτελούν και δεν αντικαθιστούν οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή και γενικά οποιαδήποτε συμβουλή οποιουδήποτε επιστήμονα υγείας (π.χ. διαιτολόγου, διατροφολόγου κλπ.). Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες ή τις συστάσεις γιατρού ή αναγνωρισμένου επαγγελματία.

5. Περιορισμός Ευθύνης

5.1. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος περί της μη διαθεσιμότητας αυτών.

5.2. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια ή δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών), που θα υποστεί επισκέπτης, χρήστης ή πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη αυτού ή την αδυναμία παροχής προϊόντων μέσω αυτού ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή πληροφορίες που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

5.3. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας εφόσον διαπιστώσει ότι τα χαρακτηριστικά ή η τιμή ενός προϊόντος της παραγγελίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και έχει αλλοιωθεί λόγω λανθασμένης καταχώρησης ή λόγω προβλημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας.

5.4. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και σχετίζονται με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

5.5. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού δικτύου της, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας mamaserra.gr , των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία.

5.6. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για αδυναμία παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της ηλεκτρονικής της σελίδας εξαιτίας δυσλειτουργίας των συστημάτων του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας της πλατφόρμας ή/και των συστημάτων των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο ή/και του παρόχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών.

5.7. Η Εταιρεία δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

5.8. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των οριζομένων παραπάνω, η ευθύνη της Εταιρίας ως πωλήτριας για πραγματικά ελαττώματα των προϊόντων ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων τους διέπεται από τις σχετικές προβλέψεις του ν. 2251/1994 και του Αστικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδους δεδομένο), το λογότυπο mamaserra.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του mamaserra.gr, προστατεύεται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατίθεται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αναπαραγωγή, πώληση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της mamaserra.gr.

7. Σύνδεσμοι (Hyperlinks)

7.1. Το mamaserra.gr είναι πιθανόν να έχει συνδέσμους με άλλα web sites. Σε αυτήν την περίπτωση το mamaserra.gr δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση ή αξιολόγηση, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των παραπάνω sites. Ο κίνδυνος ή η ζημιά που μπορεί να προκληθεί μετά από τη σύνδεση σας με αυτά τα sites βαρύνει εσάς και  έχετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Το mamaserra.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

8.Υποχρεώσεις και ευθύνη Χρήστη

8.1. Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος mamaserra.gr συμφωνούν και αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της και θα απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας. Επιπλέον, θα απέχουν από πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας ή/και στην ίδια την Εταιρεία ή τρίτους.

8.2. Ειδικότερα, οι χρήστες δεσμεύονται και αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για:

(α) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail και γενικά με οποιονδήποτε τρόπο μετάδοση: παράνομου περιεχομένου, που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας ή τρίτων ή/και που προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου περιεχομένου απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους . περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικά σήματα ή μυστικά ή προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας κι εν γένει ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων,

(β) μετάδοση ιών λογισμικού ή οποιωνδήποτε άλλων κωδίκων, αρχείων ή προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, εκουσίως ή ακουσίως,

(γ) συλλογή ή αποθήκευση ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των επισκεπτών της ιστοσελίδας mamaserra.gr

8.3. Οι χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας mamaserra.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που θα προκληθεί σε αυτούς ή σε τρίτους, εξ αιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης της, ενώ θα αποζημιώνουν την Εταιρεία για οιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί λόγω μη σύμφωνης με τους παρόντες όρους χρήσης της ως άνω ιστοσελίδας.

8.4. Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος mamaserra.gr , υποχρεούνται:

(α) Να τηρούν απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος mamaserra.gr,

(β) Να παρέχουν πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής τους ως πελάτες,

(γ) Να παρέχουν ορθά και αληθή στοιχεία πληρωμής και παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα.